Creaza samfunn 1-4 veiledning

Creaza samfunn 1-4 er et komplett læremiddel i samfunnsfag for 1.-4. trinn som inneholder fagstoff, aktiviteter og skapende oppgaver til alle kompetansemål. 

  • Læremiddelet er åpent og dynamisk. Det er modulbasert, og det er opp til lærer å velge når man bruker de ulike temaene skal brukes.

  • Mange oppgaver er åpne, så elevene kan mestre på sitt nivå!

  • Temakart og oppgaver er redigerbare - så du kan tilpasse for dine elever!

  • Vår redaksjon oppdaterer læremiddelet jevnlig.

  • Creaza samfunn 1-4 har fokus på den utforskende, skapende, kreative og samarbeidende eleven.

  • Mye av innholdet er lagt for tverrfaglig bruk.

Måten læremiddelet er bygget opp på legger opp til at skolen selv kan velge progresjon og rekkefølge. Det gjør det også fleksibelt med tanke på å bygge tverrfaglige opplegg med andre fag. Skulle du trenge inspirasjon til hvordan du kan legge planlegge bruk av læremiddelet har vi laget et forslag til årsplan for 1.trinn. 

Elementene i læremiddelet


Fagstoff i temakart

I de 42 temaene presenteres fagkunnskap gjennom temakart. Måten disse er bygget opp og hvordan de kan brukes får du vite mer om i denne filmen.